[Definicje]

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:

1.Kliencie – rozumie się przez to Konsumenta albo inną osobę fizyczną posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, która dokonała Zamówienia lub zawarła Umowę.

2.Konsumencie – rozumie sięprzez to Klienta będącego osobą fizyczną i dokonującego ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tego Klienta.

3.Sklepie Internetowym - rozumie się przez to działający pod adresem http://www.widzimisiebotak.pl/ serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, za pomocą którego Klient może złożyć Zamówienie lub zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.

4.Sprzedawcy – rozumie się przez to Paulinę Nowik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą:

WM Paulina Nowik, Zgody 8, 33-100 Tarnów, nip 993 040 24 47, regon 1229621383, email:widzimisiebotak@gmail.com

5.Zamówieniu – rozumie się przez to oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów lub Usług.

6.Towarze – rozumie się przez to rzecz ruchomą wymienioną i opisaną w Sklepie Internetowym, która może być przedmiotem Zamówienia.

7.Usłudze – rozumie się przez to świadczenie usług przez Sprzedawcę polegające na odpłatnym dostarczeniu Towaru oferowanego przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego

8.Umowie – rozumie się przez to umowę sprzedaży Towaru lub świadczenia Usługi zawartą na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem są Towary lub Usługi oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

9.Użytkowniku - rozumie się przez to każdą osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego.

§ 2

[Polityka prywatności]

1.Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych, handlowych i innych danych jego dotyczących, podanych przez niego w procesie składania Zamówienia na Towar lub Usługę, zawierania Umowy oraz jej realizacji (dalej: Dane osobowe)

2.Administratorem Danych osobowych jest: Paulina Nowik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: WM Paulina Nowik, Zgody 8, 33-100 Tarnów, nip 993 040 24 47, regon 1229621383, będąca jednocześnie Sprzedawcą.

3.Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać drogą:

- telefoniczną: +48 607384830;

- poczty elektronicznej: widzimisiebotak@gmail.com;

- pocztową: WM Paulina Nowik, ul. Zgody 8, 33-100 Tarnów

4.Podanie przez Klienta danych osobowych, jak również zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia Sprzedawcy realizację Zamówienia na Towar lub Usługę.

5.Sprzedawca przetwarza dane osobowe, handlowe i inne dane dotyczące Klienta w celu zawarcia oraz następnie realizacji Umowy, a w przypadku wyrażenia przez Klienta na to zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

6.Klient ma prawo dostępu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dostęp do Danych osobowych, a także ich weryfikacja lub korekta jest możliwa za pomocą kontaktu ze Sprzedawcą z wykorzystaniem poczty elektronicznej widzimisiebotak@gmail.com

Copyright © 2018 Widzi Misie Sklepy internetowe